Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aansluitend op de offerte worden de volgende algemene voorwaarden gehanteerd.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de opdrachtnemer
Klant: de opdrachtgever en daarmee gefotografeerde
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Uitvoering

De fotograaf zal naar beste vermogen de opdracht uitvoeren in de stijl die voor de fotograaf gebruikelijk is. De fotograaf maakt een selectie van de gemaakte foto’s welke geleverd zullen worden aan de klant Om de opdracht te kunnen uitvoeren dient de fotograaf te beschikken over de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de opdracht waaronder adressen en samenwerkingen met andere leveranciers.

4. Levertijden

De levertijden gelden als volgt:

  • De geselecteerde en bewerkte foto’s zullenl binnen 2 tot 4 weken na de shoot geleverd worden
  • Wanneer de klant kiest voor een fotoalbum dan zal het ontwerp van het album binnen 3 weken na aanlevering van de fotokeuze afgerond worden.
  • De daadwerkelijke levertijd van het fotoalbum is afhankelijk van de leverancier. Gemiddeld bedraagt dit 3 tot 4 weken. 

    5. Fotoalbum

Wanneer de klant enkel een mini album wilt, kiest de fotograaf de foto’s uit voor het album en maakt hierbij ook het design. Voor een minialbum kan er geen feedback worden gegeven. Bij het mini album zit geen luxe opberg box inbegrepen. De klant heeft de keuze uit verschillende luxe linnen kaften voor dit album. Wanneer de klant kiest voor een upgrade naar een klein of groot album heeft de klant de optie om foto’s te selecteren welke zij graag in het album willen. De klant geeft hierbij een selectie aan van maximaal 1,5 keer het aantal pagina’s aan foto’s voor het album. Met deze selectie zal de fotograaf een design opstellen. Het design wordt ter goedkeuring naar de klant gestuurd. De klant heeft hierbij het recht om wijzigingen door te geven in het oorspronkelijke design. Dit mogen maximaal 5 wijzigingen zijn. De inbegrepen wijzigingen zijn:

  1. Een foto omzetten van kleur naar zwart-wit of andersom
  2. Foto’s wisselen van locatie op de pagina of tussen pagina’s
  3. Het verwijderen van een foto
  4. Het toevoegen van een foto

Wanneer het fotoalbum gereed is kan deze bij de fotograaf opgehaald worden of het album zal met de post verstuurd worden. Wanneer er extra wijzigingen wenselijk zijn zullen de werkzaamheden hiervoor doorbelast worden à € 95 per uur.

6. Betaling

Nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden zal de fotograaf een factuur sturen aan de klant. De betaling dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Nadat de betaling is voldaan zal de fotograaf de foto’s opleveren volgens de in artikel 4 genoemde levertijden.

7. Annulering

Wanneer de klant de opdracht binnen  1 week voor de afgesproken tijd annuleert worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten hierbij zijn €49,95.

8. Opschorting

Wanneer de opdracht opgeschort wordt op verzoek van de klant zal samen met de fotograaf gekeken worden naar een nieuwe mogelijke datum. Wanneer de nieuwe opdracht niet binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum plaats vindt heeft de fotograaf het recht om de vernieuwde tarieven te hanteren.

9. Gebruik van beelden

De fotograaf heeft het recht om de foto’s die genomen zijn op de dag van de shoot te gebruiken voor promotionele doeleinden tenzij de klant hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen maakt. Onder promotionele doeleinden vallen onder andere social media, website, inzendingen voor awards en advertentiemateriaal. De klant heeft het recht om de beelden online te gebruiken op de eigen social media accounts. De klant dient hierbij de originele foto te plaatsen en de fotograaf hierbij te vermelden. Noch de klant als de fotograaf heeft het recht de beelden te verkopen aan derden zonder toestemming van de ander. Online gebruik door derden van de foto’s dient enkel na goedkeuring van de fotograaf te gebeuren.

10. Klachten

Klachten en / of bezwaren ten aanzien van de factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Klachten en / of bezwaren omtrent de aanlevering van de foto’s dienen binnen 7 dagen na verzenddatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Klachten die na deze periode kenbaar worden gemaakt zullen niet in behandeling genomen worden. De fotograaf zal naar beste inzicht de klacht en/of het bezwaar bekijken en waar mogelijk behandelen. Fotograaf zal op haar beurt binnen 7 dagen een reactie geven naar de klant. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort of geannuleerd wanneer er klachten en / of bezwaren kenbaar gemaakt worden.

11. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor de bestanden dan wel producten nadat deze geleverd zijn aan de klant. Ook is de fotograaf niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op de niet gekalibreerde schermen of prints die niet door fotograaf worden geleverd. De maximale aansprakelijkheid van de fotograaf betreft het factuurbedrag van de opdracht.

12. Overmacht

Wanneer de fotograaf door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren op de afgesproken datum zal als eerste gezocht worden naar een mogelijke nieuwe datum. Wanneer dit niet mogelijk is zal de fotograaf altijd als eerste de vaste back-up benaderen. Deze fotograaf kan wanneer wenselijk de shoot overnemen en zal de gefotografeerde bestanden doorsturen naar de fotograaf. De bewerking zal, wanneer mogelijk, door de geboekte fotograaf worden gedaan waardoor deze in de bekende stijl bewerkt zullen worden. Wanneer de vaste back-up niet beschikbaar is heeft de fotograaf een groot netwerk van professionele fotografen die elkaar helpen wanneer nodig. Wanneer er door overmacht bij de fotograaf geen mogelijkheid is om de opdracht uit te voeren kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Wel zal de fotograaf altijd naar beste kunnen handelen om een back-up te vinden wanneer de fotograaf door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren.

13. Rechtsvorm

Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en de klant is het Nederlands recht van toepassing.